Savjeti pedagoga Josipa Đurđevića

O izboru buduće škole

Školski pedagog Josip Đurđević

Odabir budućeg zanimanja i srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor zanimanja.

Pri donošenju odluke o izboru zanimanja može nam pomoći razgovor s roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima smo bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

Kako bismo lakše odabrali buduću srednju školu i zanimanje možemo slijediti ove korake:

  • razmisliti o sebi
  • vrijednostima koje živimo
  • vlastitim interesima
  • sposobnostima
  • osobinama ličnosti
  • informacijama o zanimanjima i školi te
  • mogućnostima zapošljavanja.

Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti o tome što je ispravno, dobro ili poželjno.  Želje, prohtjevi i sklonosti usmjeravaju naše ponašanje prema određenim ciljevima. Vrijednosti stoga možemo definirati kao relativno trajne ciljeve koje pojedinci smatraju važnima u svome životu. Ako te trajne ciljeve nastojimo ostvariti kroz svoju radnu ulogu (zanimanje), onda ih nazivamo profesionalnim ili radnim vrijednostima.

Interesom nazivamo trajniju usmjerenost osobe na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. Dakle, interesi su ono što nas doista zanima, čime smo zadovoljni i  čime  se  želimo  baviti.

Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti koje su potrebne za određeno zanimanje. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekoga zanimanja. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne (npr. sluh i vid), psihomotoričke (različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl.) i intelektualne (vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr.).

Različite osobine ličnosti, druželjubivost i otvorenost ili stidljivost i zatvorenost u sebe, praktičnost ili maštovitost, fleksibilnost ili ne, marljivost, upornost, samokritičnost i dr., važne su i poželjne za različita zanimanja. Važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji želimo obavljati jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle.

Informacije o zanimanjima kao što su sadržaji i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, zdravstveni uvjeti i sl. igraju važnu ulogu pri odabiru srednje škole i budućega zanimanja.

Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Stanje na tržištu stalno se mijenja uslijed razvoja novih tehnologija, promjenom društvenih trendova i potreba pa se u nekim zanimanjima teže, a u nekima lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina.

Kako bismo izabrali srednju školu i zanimanje, važno je uskladiti svoje želje, vrijednosti, interese, sposobnosti i mogućnosti školovanja i zapošljavanja. U tome procesu mogu nam pomoći učitelji, stručni suradnici, specijalizirane ustanove kao što su Zavod za zapošljavanje i Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK).

Josip Đurđević